بازدید رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا از جنگنده کوثر