من کجای فساد نفتی هستم/ از سر بی‌شعوری اعتماد کردم