فروش ۶۰۰۰میلیارد تومان دارایی بانک‌ها در ۶ ماه گذشته