نمایشگاه شهر گردشگر، گامی نوین در جهت توسعه اقتصادی