اخذ ۱۴۷ میلیارد تومان جریمه از متخلفان در ۵ ماه اول سال