مسئولان اقتصادی در حل مشکلات باید شب و روز نشناسند