نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره سرانجام سوال از روحانی