آغاز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در نظام اقتصادی