خط موبایل ۴ میلیارد تومانی باعث قتل یک ایرانی در ژاپن شد!