موضعگیری وزیران اقتصادی آسه آن علیه یکجانبه گرایی آمریکا