معنای سکوت دو ماهه وزارت نفت درباره پیشنهاد جهانگیری چیست؟