جوسازی رسانه‌ای در بازار ارز بخاطر سؤال از رئیس‌جمهور