فرزندان مسئولان وزارت آموزش و پرورش در چه مدارسی درس می‌خوانند؟