چین خواستار گفتگو با آمریکا بر سر اختلافات تجاری شد