بسیاری از کشور‌های عربی اسرائیل را همپیمان خود علیه ایران می‌دانند