ماجرای کشف انگشت بیمار در زباله‌های بیمارستان دولتی!