جهادگران قرارگاه امام رضا (ع) نیامده، رفتند... + نصاویر