کسانی که باید بزرگترین پاسخگوی شرایط کنونی باشند، اپوزیسیون شده اند