خواننده «سحرگهان»: مداح نیاز به یادگیری موسیقی ندارد