تغییر روند لرزه‌خیزی تازه‌آباد بعد از زلزله 7.3 سال گذشته