اختلاف 16 میلیون تومانی درآمد خانوارهای شهری و روستایی