این نمایندگان چه حوصله‌ای دارند! صبح تا شب می‌نشینند و حرف می‌زنند