دستورات روحانی به وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پی زلزله