پیام فتحی به هواداران استقلال:800 میلیون جریمه شدیم