بانوی کاراته کار مدال نقره بازی های آسیایی را به گردن آویخت