خادمی:در این مملکت فوق‌ لیسانس‌ها به دنبال نظافتچی بودن هستند