بلایی که کارگران افغان سر سی‌و‌سه پل اصفهان آوردند