نماینده ای داشتیم که بارها استیضاحی را امضا کرده و آن را پس گرفته است