ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه