این زن به مدیرعامل پول می‌داد تا دست از سرش بردارد!