روحانی: باید راه و سیره امام (ره) را بازخوانی کنیم