رسانه‌ای که ملی است چطور می گذارد این برخورد را با گزارشگر زنش بکنند؟