دادستانی که از راه روسری فروشی زندگی را می‌گذراند!