مغولستان برای صادرات گوشت به ایران مرکز ذبح اسلامی راه انداخت