تبریک جامعه کشتی بابت قهرمانی به کبدی کاران ملی پوش