مربی روئینگ بانوان: بازیکنان با قایق و پاروی کهنه مسابقه دادند