وضعیت بارش‌های ایران یک ماه مانده به پایان سال آبی