شفاف شدن آرا، کیفیت مجلس و نمایندگان را ارتقا می‌دهد