تأثیر تحریم‌های ایران بر ریزش سهام‌ پتروشیمی‌های هند