ترامپ: بعدا از پرداخت پول به زن‌ها توسط کوهن مطلع شدم