توفان شن موجب کندی تردد خودروها در مسیرهای سیستان شد