روحانی: مذاکرات برای تفاهم نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید ادامه یابد