خرید و فروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد‌/ ‌عرضه ارز افزایش می‌یابد