انتقادی جدی کیهان به خندوانه: خنداندن به هر وسیله‌ای!