اعتراض کانون کارگردانان درباره ورود پول کثیف به سینما