با شکایت مرتضوی؛ دادگاه مدیر مسئول سابق روزنامه جوان فردا برگزار می‌شود