دسته ی دیگری از فرشتگان؛ فرشتگان آب، رحمت و بلا هستند