ربیعی: پیمانکار می‌آوردند تا درصد دلالی‌شان را بگیرند