اردوغان: مردم ترکیه دلارهایشان را بفروشند و لیر بخرند