وزیر کشور: اموال قاچاقچیان با سرعت شناسایی و توقیف شود